Tietosuojaseloste ja ehdot

Käyttäjärekisterin rekisteriseloste ja palveluihin liittyvät ehdot, päivitetty 24.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Mielen Soinnut, Y-tunnus 3203716-6 

paikassa Kallialan koulutie 91, 38210 Sastamala (jäljempänä "Rekisterinpitäjä")

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: Satu-Johanna Kunnari 

Sähköposti: satukunnari@gmail.com / puh: 050 373 3116

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien Mielen Sointujen palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Ajantasainen lista kaikista Mielen Sointujen tarjoamista palveluista on nähtävissä osoitteessa www.mielensoinnut.webnode.fi

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakkaan informoimiseksi Mielen Sointujen palveluista muun muassa sähköpostilistan kautta. Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Organisaation nimi

Kieli

Palvelun käyttötiedot (esim. kirjoitetut viestit tai sovitut ajankohdat palvelun toteuttamiselle)

Mahdolliset asiakkaan alennukset ja kampanjakoodit

6. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Mielen Soitujen ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja puolen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta, kun otetaan yhteyttä Mielen Sointujen verkkosivujen kautta. Asiakkaalta itseltään, kun tiedustellaan puhelimitse tai sähköpostitse Mielen Sointujen palveluista, varataan palveluja tai kun käyttäjä lisää itsensä postituslistalle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa nettisivujen tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Mielen Sointujen sivuilla käytetään evästeitä.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja jota sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisteriä hoitavalla henkilöllä. 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin (eli, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu). 

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun. Oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisena allekirjoitettuna tai sähköpostitse osoitteeseen: satukunnari@gmail.com rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton.

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen.

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen.

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: satukunnari@gmail.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

12. Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Ehdot

Tutustuthan huolella alla oleviin ehtoihin, jotta vältytään väärinymmärryksiltä.

Tapahtuman tai osallistumisen peruuttaminen:

  • Mikäli tapahtuma perutaan järjestäjän taholta, on ilmoittautuneilla oikeus saada koko maksamansa summa takaisin.

  • Sairastumisen vuoksi perutuista osallistumisista palautetaan täysi osallistumismaksu. Lääkärin- tai sairaanhoitajan todistus.

  • Mikäli asiakas ei peru osallistumistaan tai saavu maksamaansa tapahtumaan, Mielen Soinnuilla ei ole velvoitettu palauttamaan osallistujan maksamaa hintaa.

  • Mikäli asiakas peruu osallistumisensa tapahtumapäivänä tai tätä edeltävänä päivänä, palautetaan puolet osallistumismaksun hinnasta. Ennen tätä perutusta osallistumisesta palautetaan koko osallistumismaksun hinta.

Nämä säännöt tulevat voimaan 24.10.2021